Khóa học nghề tại trường Cao đẳng Ignite

Chứng chỉ Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe – 2023

Kì nhập học năm 2023:

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

Ngày 1 tháng 5 năm 2023

Ngày 5 tháng 6 năm 2023

Ngày 10 tháng 7 năm 2023

Ngày 14 tháng 8 năm 2023

Ngày 18 tháng 9 năm 2023

Ngày 23 tháng 10 năm 2023

Học phí dự tính

Học phí: 6400 đô New Zealand

Phí hành chính: 1500 đô New Zealand

Yêu cầu đầu vào

  • Phải từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký
  • Phải đáp ứng các tiêu chuẩn tiếng Anh cho các chương trình Cấp độ 3 như đã nêu trong Quy tắc 18 của Quy tắc Phê duyệt và Công nhận Chương trình của NZQF

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm cho nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe rất tốt, chủ yếu nhờ vào dân số già của New Zealand và nhu cầu ngày càng tăng đối với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Và trong khi nhiều nhân viên chăm sóc được tuyển dụng trong bệnh viện và viện dưỡng lão, thì cũng có những cơ hội tuyệt vời trong các công ty chăm sóc tại nhà tư nhân, nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chuyên khoa, nhà thờ và quỹ tín thác dựa trên phúc lợi, và các dịch vụ hỗ trợ tại nhà do Ban Y tế Quận (DHB) điều hành.

Vào năm 2017, việc trả lương công bằng trong lĩnh vực này đã có một bước tiến vượt bậc, với việc thông qua Đạo luật Giải quyết cho Nhân viên Chăm sóc và Hỗ trợ (Trả lương Công bằng), loại bỏ sự phân biệt đối xử về tiền lương dựa trên giới tính đối với 55.000 nhân viên chăm sóc và hỗ trợ – và dẫn đến việc tăng lương 15-50%. Liên kết mức lương với trình độ, Đạo luật khuyến khích người lao động nâng cao trình độ của họ và giúp New Zealand xây dựng lực lượng lao động được đào tạo cao hơn.

Mức lương mới sẽ được triển khai trong vòng 5 năm và kể từ tháng 7 năm 2018, nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe có trình độ Cấp 2 kiếm được $23/giờ (bằng với người không đủ tiêu chuẩn đã làm việc trong lĩnh vực này được 3 năm); những người có trình độ Cấp 3 bắt đầu với mức 25 đô la/giờ (tương đương với một người đã làm việc được tám năm); và trình độ Cấp 4 giúp bạn bắt đầu với mức 27 đô la/giờ, giống như một công nhân không đủ tiêu chuẩn đã làm việc trong lĩnh vực này được 12 năm.